+48 32 3396901 pmms@jm.pl

Szybkie, doraźne wyłączenia skutkujące zmniejszeniem opłat za przekroczenia limitu mocy

Monitorując precyzyjnie pobór energii elektrycznej jesteś w stanie w czasie rzeczywistym wykryć te okresy czasu, w których występuje ryzyko przekroczenia przyznanej mocy. Strażnik mocy poinformuje Cię o tym, że pobór mocy zbliża się do przyznanego limitu. Strażnik mocy może uruchomić sygnał świetlny, dźwiękowy czy wysłać e-mail na wskazany przez Ciebie adres.

Informacja o ryzyku przekroczenia mocy w danej chwili pozwala podjąć szybkie, doraźne działania, które mogą okazać się wysoce efektywne.

Jeśli uznasz, że ryzyko przekroczenia mocy jest krótkoterminowe to zdążysz wyłączyć zbędne chwilowo odbiorniki energii, np. ogrzewanie hali, klimatyzację, etc.

Jeśli w wyniku doraźnych wyłączeń obawiasz się pogorszenia warunków pracy, to możesz także monitorować równolegle warunki w halach: temperaturę, wilgotność powietrza, stężenie dwutlenku węgla.

Prowadząc precyzyjny monitoring zużycia energii w czasie rzeczywistym będziesz wiedział, czy doraźne wyłączenia przynoszą skutek i będziesz mógł policzyć, ile byś zapłacił więcej, gdybyś ich nie prowadził.

Modyfikacja polityki zasilania zasobów wsadowych skutkująca zmniejszeniem zużycia energii

Zasoby wsadowe, takie jak np. piec, ekstruder, kocioł etc. wymagają najpierw energochłonnego rozgrzania. Podtrzymanie temperatury wymaga zużycia mniejszej energii, niż rozgrzanie. Monitorując zużycie energii w procesie rozgrzewania i w procesie podtrzymania temperatury można indywidualnie, precyzyjnie i łatwo określić czas, kiedy wyłączanie maszyn między poszczególnymi zleceniami produkcyjnymi jest opłacalne, a kiedy nie. Próba policzenia tego czasu bez monitoringu rzeczywistego zużycia prądu obarczona jest wysokim błędem ze względu na nieliniowe charakterystyki układu grzewczego i wsadu.

Znając plan produkcji i monitorując rzeczywiste zużycie energii elektrycznej na zasobach wsadowych uzyskasz gwarancję, że modyfikacja polityki włączania i wyłączania zasilania przyniesie wymierne oszczędności w opłatach za energię. Oszczędności te będziesz mógł także łatwo zmierzyć porównując zużycie energii na każdej z maszyn przed i po wprowadzeniu zmian.

Modyfikacja przepływu półproduktów skutkująca zmniejszeniem opłat za przekroczenie limitu mocy

Just-in-time to powszechnie znana metoda organizacji produkcji, nastawiona na minimalizację kosztów produkcji w toku. W wielkim skrócie metoda ta opiera się na minimalizacji produkcji w toku poprzez dostosowanie taktu produkcyjnego do zasobu stanowiącego tak zwane „wąskie gardło”. Menedżerowie zarządzający produkcją, znający Just-in-time i widząc zalegające półprodukty na polach odkładczych podejmują działania zmierzające do minimalizacji ich stanów. Takie działanie z reguły przynosi oszczędności po stronie materiałowej. Co jednak w sytuacji, gdy tak realizowane Just-in-time prowadzi do przekraczania limitów przyznanej mocy? Dostosowując takt produkcji wyłącznie do „wąskiego gardła” i skupiając się wyłącznie na minimalizacji zużycia materiałów w ramach produkcji w toku, nie uwzględniamy faktu, że przekroczenie limitów przyznanej mocy może powodować skokowy wzrost koszów energii.

Precyzyjnie monitorując bieżące zużycie energii i wykrywając fakt przekraczania mocy, którego nie da się zniwelować doraźnymi wyłączeniami, można zmodyfikować tak Just-in-time, aby uwzględniał koszty zużycia energii.

Przy ograniczonych zasobach zasilania i wysokich opłatach za przekroczenie limitów mocy można przeplanować produkcję na prasach, wtryskarkach, frezarkach CNC, z większym przeznaczeniem półproduktów na pola odkładcze. W zamian zyskujemy możliwość wyłączenia  lub rezygnacji z uruchomienia maszyn w szczycie, przy wykorzystaniu półproduktów zgromadzonych na polach.

Znając plan produkcji i monitorując rzeczywiste zużycie energii elektrycznej uzyskasz pewność, że modyfikacja Just-in-time przyniesie wymierne oszczędności po stronie opłat za zużycie energii. Oszczędności te będziesz mógł po prostu zmierzyć porównując wzrost kosztu materiału w toku wobec zmniejszenia opłat za przekroczenie limitów mocy.

Uwzględnienie w wycenie wyrobu i planie produkcji energochłonności poszczególnych wyrobów

Monitorując precyzyjnie bieżące zużycie energii na poszczególnych maszynach i wiążąc te dane historycznie z danymi systemu MES/ERP można ocenić precyzyjnie energochłonność poszczególnych zleceń produkcyjnych, a na dalszym etapie opracować profile energochłonności poszczególnych wyrobów, co z kolei umożliwia uwzględnienie energochłonności wyrobów finalnych w przyszłych planach produkcji.

Jedynie precyzyjne monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym i precyzyjne połączenie tych danych z danymi systemów MES/ERP pozwala na uniknięcie błędów w profilowaniu energochłonności wyrobów finalnych.

Uwzględnienie w planie produkcji energochłonności wyrobów finalnych pozwala na szacowanie, czy posiadane limity mocy pozwolą na realizację tak przygotowanego planu lub czy plan będzie wymagał dalszej modyfikacji, względnie podjęcie świadomej decyzji o ponoszeniu wyższych opłat za energię. Uwzględnianie w planowaniu przyszłej produkcji energochłonności wyrobów będzie tym bardziej istotne, im ceny energii elektrycznej będą wyższe.

Monitorując zużycie energii uzyskasz pewność, że poprawnie wyceniasz koszt wyrobu finalnego, wielkość partii minimalnej (MOQ) i minimalny czas dostawy (LT). Będziesz mógł policzyć precyzyjnie czy inwestycje w energooszczędne maszyny i technologie przełożyły się na rzeczywistą redukcję kosztu wytworzenia produktów finalnych i co więcej, będziesz wiedział konkretnie jaką oszczędność uzyskałeś w konkretnych asortymentach z Twojej oferty.